دانشكده كشاورزي و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دارای فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشی در چهار رشته علوم دامی، شیلات، زراعت و گیاهان دارویی و علوم و صنایع غذایی می باشد. در حال حاضر، دانشجویان در مقطع کارشناسی در رشته های علوم دامی، شیلات، علوم و صنایع غذایی (به صورت پیوسته و ناپیوسته) و نیز مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ژنتیک و اصلاح نژاد دام، تغذیه دام، شیلات، باغبانی (گرایش های گیاهان دارویی، میوه کاری)، اگرواکولوژی، تکنولوژی بذر و  علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی مشغول به تحصیل در دانشكده می‌باشند. تعداد دوره‌های دکتری دایر نیز در حال حاضر شامل 6 رشته می‌باشد که در بر گیرنده گرایش‌های مختلف از رشته‌های  فناوری مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی، گیاهان دارویی، میوه کاری و تغذیه دام می‌باشد.  همچنین تعداد 15 عضو هیأت علمی مجرب در دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی مشغول به کار هستند.