زراعت
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی زراعت/ گیاهان دارویی استاد گیاهان دارویی و فیتوشیمی اسانس اکولوژی و کشت ارگانیک گیاهان دارویی و معطر
دکتر مهرداد عطایی زراعت/ فیزیولوژی دانشیار فیزیولوژی گیاهان دارویی و اثر تنش های محیطی بر آنها تکنولوژی بذر/ آگرواکولوژی
دکتر مهراب یادگاری زراعت/ فیزیولوژی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان دارویی