گروه صنایع غذایی
علوم و صنایع غذایی

محمد حجت الاسلامی
دانشیار
علوم و صنایع غذایی
mohojjat@gmail.com


هومان مولوی
استادیار
علوم و صنایع غذایی
Hmolavi2010@yahoo.com
 

فرود یداللهی
مربی
علوم و صنایع غذایی
faradaneh@yahoo.com

 
سید مجید هاشمی دهکردی
مربی
بهداشت مواد غذایی
Majidhashemi54@gmail.com
مدیر گروه
 

مریم جعفری
استادیار
علوم و صنایع غذایی
Jafari.iaushk@yahoo.com

فاطمه نجاتی
استادیار
علوم و صنایع غذایی
Nejati.iut3@gmail.com
 

نفیسه جهانبخشیان
استادیار
علوم و صنایع غذایی
njahanbakhshian@yahoo.com