گروه زراعت وگیاهان دارویی
زراعت و گیاهان دارویی

عبدالله قاسمی پیربلوطی
استاد
گیاهان دارویی و معطر
ghasemi@iaushk.ac.ir


مهرداد عطایی کچوئی
دانشیار
زراعت/ فیزیولوژی گیاهی
mehrdad.ataie@gmail.com
مدیر گروه

مهراب یادگاری
استادیار
زراعت/ فیزیولوژی گیاهی
mehrabyadegari@gmail.com
 
 
 
لینکهای مفید
صنایع غذایی
علوم دامی
زراعت وگیاهان دارویی
آیین نامه ها و فرمها