گروه زراعت وگیاهان دارویی
زراعت و گیاهان دارویی

عبدالله قاسمی پیربلوطی
استاد
گیاهان دارویی و معطر
ghasemi@iaushk.ac.ir


مهرداد عطایی کچوئی
دانشیار
زراعت/ فیزیولوژی گیاهی
mehrdad.ataie@gmail.com
مدیر گروه

مهراب یادگاری
دانشیار
زراعت/ فیزیولوژی گیاهی
mehrabyadegari@gmail.com