گروه علوم دامی و شیلات
علوم دامی و شیلات

فرشید خیری
استادیار
علوم دامی
Kheiri.f@iaushk.ac.ir

سید محمد علی جلالی
استادیار
علوم دامی
SMA.jalali@iaushk.ac.ir


مصطفی فغانی
استادیار
علوم دامی
mostafafaghani@yahoo.com
مدیر گروه


مهدی بابائی
مربی
علوم دامی
Babaei_meh@yahoo.com

آذر همت زاده
استادیار
شیلات
Azarhem@gmail.com
 
 
 

 
لینکهای مفید
صنایع غذایی
علوم دامی
زراعت وگیاهان دارویی
آیین نامه ها و فرمها