گروه علوم دامی و شیلات
علوم دامی و شیلات

فرشید خیری
دانشیار
علوم دامی
Kheiri.f@iaushk.ac.ir

سید محمد علی جلالی
استادیار
علوم دامی
SMA.jalali@iaushk.ac.ir


مصطفی فغانی
استادیار
علوم دامی
mostafafaghani@yahoo.com
مدیر گروه


مهدی بابائی
مربی
علوم دامی
babaei@iaushk.ac.ir

آذر همت زاده
استادیار
شیلات
Azarhem@gmail.com