هیئت رئیسه


فرشید خیری

رئیس دانشکده
استادیار
علوم دامی
Kheiri.f@iaushk.ac.ir
مصطفی فغانی
مدیر آموزشی
استادیار
علوم دامی
mostafafaghani@yahoo.com
مهراب یادگاری
سرپرست فرهنگی
استادیار
زراعت/ فیزیولوژی گیاهی
mehrabyadegari@gmail.com
مریم جعفری
دبیر شورای پژوهشی
استادیار
علوم و صنایع غذایی
jafari.iaushk@yahoo.com

 
 
لینکهای مفید
صنایع غذایی
علوم دامی
زراعت وگیاهان دارویی
آیین نامه ها و فرمها