اعضای هیئت علمی و اساتید
زراعت و گیاهان دارویی

عبدالله قاسمی پیربلوطی
استاد
گیاهان دارویی و معطر
ghasemi@iaushk.ac.ir

مهرداد عطایی کچوئی
دانشیار
زراعت/ فیزیولوژی گیاهی
mehrdad.ataie@gmail.com
مدیر گروه

مهراب یادگاری
استادیار
زراعت/ فیزیولوژی گیاهی
mehrabyadegari@gmail.com
علوم دامی و شیلات

فرشید خیری
دانشیار
علوم دامی
Kheiri.f@iaushk.ac.ir

سید محمد علی جلالی
استادیار
علوم دامی
SMA.jalali@iaushk.ac.ir

مصطفی فغانی
استادیار
علوم دامی
mostafafaghani@yahoo.com
مدیر گروه

مهدی بابائی
مربی
علوم دامی
babaei@iaushk.ac.ir

آذر همت زاده
استادیار
شیلات
Azarhem@gmail.com
 
علوم و صنایع غذایی

محمد حجت الاسلامی
دانشیار
علوم و صنایع غذایی
mohojjat@gmail.com

هومان مولوی
استادیار
علوم و صنایع غذایی
Hmolavi2010@yahoo.com
 

فرود یداللهی
مربی
علوم و صنایع غذایی
faradaneh@yahoo.com

 
 سید مجید هاشمی دهکردی
مربی
بهداشت مواد غذایی
Majidhashemi54@gmail.com
مدیر گروه
 

مریم جعفری
استادیار
علوم و صنایع غذایی
Jafari.iaushk@yahoo.com

فاطمه نجاتی
استادیار
علوم و صنایع غذایی
Nejati.iut3@gmail.com


نفیسه جهانبخشیان
استادیار
علوم و صنایع غذایی
njahanbakhshian@yahoo.com