دوره های اموزشی زراعت وگیاهان داروئی
1-کارشناسی ارشد علوم تکنولوژی بذر
2-کارشناسی ارشد آگرواکولوژی
3-کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و معطر
4-دکترای تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و معطر
5-دکترای تخصصی باغبانی گرایش میوه کاری.