لینکهای مفید زراعت و گیاهان دارویی
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران                                                          http://ispp.iut.ac.ir/
انجمن علفهای هرز ایران                                                              http://www.isws.ir/
انجمن علمی گیاهان دارویی ایران                                              http://www.imps.ir/
انجمن تولیدکنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی          http://www.aphmp.ir/
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی                                            http://jmp.ir/
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی                         http://imp.ac.ir/roundcube/
انجمن بیوتکنولوژی ایران                                                           http://biotechsociety.ir/
انجمن بین المللی علوم باغبانی                                                http://www.ishs.org/
انجمن علوم باغبانی ایران                                                             http://irshs.ir/fa/
انجمن علوم باغبانی آمریکا                                                          http://www.ashs.org/