آزمایشگاههای آموزشی
گروه گیاهان دارویی
آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی
مزرعه دانشگاه
گلستان گل محمدی
کارگاه اسانس گیری


 
 
 

گروه علوم دامی
گاوداری دانشگاه
استخر پرورش ماهی
سالن تحقیقاتی شیلات
گوسفندداری مزرعه دانشگاه
آزمایشگاه تغذیه دام 
  
                  
 

 
گروه صنایع غذایی
آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع غذایی
کارگاه صنایع غذایی (پایلوت)
 
لینکهای مفید
صنایع غذایی
علوم دامی
زراعت وگیاهان دارویی
آیین نامه ها و فرمها