آزمایشگاههای آموزشی
گروه گیاهان دارویی
آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی
مزرعه دانشگاه


 
گلستان گل محمدی


 
کارگاه اسانس گیری


 
 گروه علوم دامی
گاوداری دانشگاه


 
استخر پرورش ماهی
سالن تحقیقاتی شیلات
 
  
   
             
گروه صنایع غذایی
آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع غذایی
کارگاه صنایع غذایی (پایلوت)